Pojedź
tam, gdzie chcesz

Komfortowe i duże
przyczepy kempingowe

Wynajem przyczep już od 120 zł / doba!

Sam wybierz
wymarzony "widok z okna"

w góry

nad morze

nad jezioro


Model 440Doba 200zł


Model 495Doba 180zł


Model 490Doba 200zł

Działamy na terenie całego woj. pomorskie, m.in.: Reda, Rumia, Wejherowo, Trójmiasto (Gdynia, Gdańsk, Sopot), Puck, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Cetniewo, Ostrowo, Karwia, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel, Słupsk

Regulamin wynajmu przyczepy kempingowej

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższe ustalenia i warunki wynajmu przyczepy kempingowej określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego i obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem przyczepy kempingowej (zwanej dalej Przedmiotem Najmu), określony w umowie najmu przyczepy kempingowej.

2. Przedmiotem wynajmu jest przyczepa kempingowa wraz z wyposażeniem, które może zostać wynajęte wyłącznie z Przedmiotem Najmu.

3. Wszelkie zmiany umowy wynajmu i niniejszych warunków wynajmu będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Przedmiot Najmu może zostać wypożyczony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Wynajmującego: 84-240 Reda, ul. Konwaliowa 33 w godzinach otwarcia firmy.
NIP: 5881413672
REGON: 363826606

 

§2 Prawa i obowiązki najemcy

1. Najemcą może zostać osoba prawna lub fizyczna, która ukończyła 18 lat. Najemca może upoważnić inną osobę, która ukończyła 23 lata , do kierowania  Przedmiotu Najmu. Maksymalny wiek kierowcy to 75 lat. W przypadku upoważnienia innej osoby do kierowania Przedmiotem Najmu, Najemca przedłoży Wynajmującemu oryginał dokumentu tożsamości kierowcy oraz wyda jego kserokopię w dniu podpisania Umowy.

2. Kierowcą może zostać osoba fizyczna w wieku wskazanym w pkt. 1, jeżeli posiada uprawnienia do prowadzenia Przedmiotu Najmu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym nie krócej niż trzy lata.

3. W dniu zawarcia umowy Najemca udostępni do wglądu oryginał dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy(prawo jazdy, dowód osobisty), bądź też odpis z KRS wydany nie dawniej niż miesiąc lub też wydruk z CEIDG. Najemca sporządzi kserokopię ww. dokumentów oraz wyda je Wynajmującemu w dniu podpisania umowy.

4. W przypadku wynajmu Przedmiotu Najmu przez dwóch lub więcej Najemców, warunki niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich Najemców, a ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające
z Umowy Najmu jest solidarna.

5. Najemcy nie wolno oddać osobie trzeciej Przedmiotu Najmu do używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub do bezpłatnego używania.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego wyłącznej winy w okresie obowiązywania Umowy Najmu, a w pozostałym zakresie, w tym za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych tylko i wyłącznie do granicy uiszczonej przez Najemcę kaucji. W przypadku zaś szkód wywołanych z winy osób trzecich bądź zdarzeń losowych Najemca zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych czynności, aby uwiarygodnić i udokumentować powyższe zdarzenie.

7. Najemca zabezpieczy Przedmiot Najmu przed kradzieżą w okresie obowiązywania Umowy.

8. Najemca nie dokona żadnych zmian w Przedmiocie Najmu, ani też samodzielnych napraw
w przypadku zaistnienia usterki. W wypadku konieczności dokonania naprawy Najemca niezwłocznie skontaktuje się z Wynajmującym, który skieruje Najemcę do wybranego przez siebie serwisu.

9. Poza wyżej wymienionymi, Najemca jest zobowiązany do:
a) przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – w przypadku naruszenia przepisów ustawy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność, także finansową za nałożone mandaty i kary finansowe;
b) nie prowadzenia Przedmiotu Najmu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
c) używania Przedmiotu Najmu wyłącznie w celach rekreacyjnych i turystycznych;
d) nie używania Przedmiotu Najmu na drogach nieutwardzonych;
e) nie przewożenia Przedmiotem Najmu środków zabronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach;
f) nie przewożenia osób, zwierząt oraz rzeczy powyżej dopuszczalnego obciążenia;
f) przestrzegania zakazu palenia tytoniu w Przedmiocie Najmu;
g) zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieżą;
h) utrzymywania Przedmiotu Najmu w czystości, w szczególności zaś opróżnienia ze śmieci i innych odpadków, odkurzenia i wyczyszczenia pojazdu przed zdaniem go Wynajmującego.
i) zachowania szczególnej ostrożności w przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości oraz do nie przekraczania prędkości do 80km/h w przypadku wynajmu przyczepy kempingowej.

 

§3 Stan techniczny pojazdu 

1. Najemca otrzymuje przyczepę kempingową sprawną technicznie, bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza przyczepy, czystą od wewnątrz i na zewnątrz i jest zobowiązany do zwrotu w takim samym stanie – w żadnym wypadku nie pogorszonym.

2. Uwagi dotyczące stanu technicznego odnotowywane są w Protokole Zdawczo - Odbiorczym przed opuszczeniem parkingu Wynajmującego a po jego opuszczeniu nie mogą być uwzględniane.

 

§4 Rezerwacja Przedmiotu Najmu

1. Rezerwacja Przedmiotu Najmu następuje drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zprzyczepa.pl,  telefonicznie :884 713 713 bądź osobiście w siedzibie Wynajmującego.

2. Potwierdzeniem rezerwacji Przedmiotu Najmu jest uiszczenie zadatku w wysokości 30% wartości wynagrodzenia za korzystanie z Przedmiotu Najmu, ale nie mniej niż 500,00 zł (pięćset złotych 00/100). Zadatek jest zaliczany na poczet wynagrodzenia wskazanego w §7 ust. 1 Umowy Najmu.

3. Zadatek należy uregulować najpóźniej w terminie do 2 dni od dnia potwierdzenia przez wynajmującego wolnego terminu wynajmu przyczepy - gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, nr rachunku bankowego: mBank 45 1140 2004 0000 3302 7608 0418 . W przypadku nie uiszczenia zadatku w wyznaczonym terminie Umowa Najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Wpłacony zadatek ulega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia Wynajmującego. Wpłata zadatku bez potwierdzenia wolnego terminu nie dokonuje rezerwacji.

4. Całość wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy Najmu należy uiścić najpóźniej w terminie do 3 dni przed terminem odbioru pojazdu na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w pkt. 3 niniejszego paragrafu lub gotówką w dniu odbioru przedmiotu najmu, za zgodą Wynajmującego. W przypadku nie uiszczenia wynagrodzenia w terminie Umowa Najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Wpłacony zadatek nie podlega w tym przypadku zwrotowi.

5. Najemca może dokonać przedłużenia terminu najmu tylko za zgodą Wynajmującego i tylko w przypadku, gdy Przedmiot Najmu nie został już wcześniej zarezerwowany przez innego Najemcę. Zmiana terminu jest dopuszczalna wyłącznie przed zawarciem Umowy Najmu.

6. Najem rozpoczyna się w terminie wskazanym w Umowie Najmu. Po zawarciu Umowy, nie jest możliwe jednostronne dokonanie zmiany terminu najmu oraz rodzaju zarezerwowanej przyczepy.

 

§5 Anulowanie rezerwacji i odstąpienie od Umowy Najmu

1. Wynajmujący może anulować rezerwację i odstąpić od Umowy Najmu Pojazdu przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu Przedmiotu Najmu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

2. W przypadku, gdy anulowanie rezerwacji i odstąpienie od umowy nastąpi do 90 dni przed planowanym terminem odbioru Pojazdu, Wynajmujący zwróci Najemcy w terminie 7 dni wszystkie wpłacone przez niego kwoty. Najemcy nie przysługują w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec Wynajmującego.

3. W przypadku anulowania rezerwacji i/lub odstąpienia od Umowy Najmu Pojazdu przez Najemcę w terminie krótszym niż 90 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu Pojazdu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi Najemcy. W sytuacji wyjątkowej Wynajmujący rozpatrzy inne warunki odstąpienia od umowy.

4. Za odstąpienie od rezerwacji/umowy najmu pojazdu uważane będzie nieodebranie pojazdu w uzgodnionym czasie przez Najemcę lub nie podpisanie uzgodnionych dokumentów.

 

§6 Zwrot przyczepy kempingowej

Jeśli przyczepa kempingowa zostanie zwrócona po terminie określonym w umowie Wynajmujący pobierze 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalna kwota nie może przekroczyć całkowitej opłaty dziennej). W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie terminu najmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem.

W przypadku kiedy Najemca opóźni zwrot pojazdu o więcej niż 6 godzin, nie uzyskawszy wcześniej zgody Wynajmującego ,Wynajmujący zawiadomi Policję o kradzieży lub przywłaszczeniu przedmiotu Najmu i obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki.

 

§7 Opłaty za wynajem

1. Opłata za wynajem przyczepy kempingowej pobierana jest z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni w terminie do 3 dni przed odbiorem pojazdu przez Najemcę ewentualnie za zgodą Wynajmującego najpóźniej w tym dniu. (cennik do wglądu na stronie internetowej www.zprzyczepa.pl i w siedzibie Wynajmującego ).

2. Czynsz najmu w pełnej wysokości przysługuje również w przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę przed wygaśnięciem Umowy Najmu Pojazdu, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej.

3. Wszelkie opłaty związane z wynajmem Pojazdu oraz jego wyposażenia, kaucji i opłat dodatkowych winny być dokonane przed planowanym najmem.

4. Przy wydaniu przyczepy  pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 PLN –  bez względu na ilość wynajmowanych dni .

5. Cena obejmuje: Instruktaż  obsługi przyczepy (sprawdzenie działania urządzeń (tj. kuchenki, kranów, ewentualnie ogrzewania), okien, rolet, sprawdzenie stanu przyczepy, zaczepianie/wyczepianie przyczepy;wypożyczenie akcesoriów do przyczepy, stopnia wejściowego, przewodu zasilającego,wypożyczenie Adaptera  13pin/7pin do podłączenia przyczepy do instalacji samochodu (na życzenie Klienta), wypożyczenie pełnej butli gazowej (propan-butan), wypożyczenie lusterek do samochodu,wypożyczenie przedsionka (w zależności od potrzeby) i dostępności, wypożyczenie maty przedsionkowej,zestaw  2 płynów do toalety i spłuczki wraz z rozpuszczalnym papierem toaletowym  (4 rolki),pełny zbiornik wody

 

§8 Przekazanie i zdanie Przedmiotu Najmu

1. Wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu będą stwierdzone Protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół zdawczo-odbiorczy jest integralną częścią Umowy Najmu Przedmiotu Najmu.

2. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania Przedmiotu Najmu i winny zostać odnotowane w Protokole zdawczo-odbiorczym. W przypadku braku zgłoszenia ich w Protokole zdawczo-odbiorczym przyjmuje się, że nie występowały one w chwili wydawania Przedmiotu Najmu Najemcy. Szkody zgłoszone po tym terminie uznaje się za powstałe z przyczyny Najemcy. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał w wynajem z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającym z używania Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Z chwilą wydania Najemcy Przedmiotu Najmu ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Najemcę. Z chwilą powstania szkody lub zdarzenia losowego związanego z Przedmiotem Najmu zasady dalszego postępowania Najemcy określa Wynajmujący.

4. Kaucja wynosi 1000 złotych ( słownie: jeden tysiąc złotych)  Wynajmujący może potrącić z kaucji przysługujące mu należności z tytułu czynszu najmu, utraty lub uszkodzenia pojazdu i jego wyposażenia , czyszczenia itp. Co nie umniejsza żądania naprawienia szkody w pełnej wysokości. Kaucja zwracana jest w terminie 3 dni od wygaśnięcia, rozwiązania  Umowy Najmu Pojazdu.

 

§9 Wypadek

Gdy w trakcie trwania Umowy Najmu zdarzy się wypadek drogowy, kierujący ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Policję oraz Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, zapisać wszystkie dane dotyczące polis (numer, firma ubezpieczeniowa), nazwiska i adresy uczestników wypadku oraz świadków, a następnie zabezpieczyć pojazd (odstawić na parking strzeżony do czasu przybycia Wynajmującego).

 

§10 Kradzież Przedmiotu Najmu

W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w wyniku przestępstwa,  Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu najbliższej jednostce Policji i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.

 

§11 Wyłączenie odpowiedzialności Wynajmującego za mienie przewożone w przyczepie

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, lub pozostawione
w wynajmowanej przyczepie kempingowej.

 

§12 Prawa Wynajmującego

1. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem  natychmiastowym w przypadku:
a) Oddania przez najemcę Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub w podnajem;
b) Używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z postanowieniami Umowy Najmu lub niniejszego Regulaminu;
c) Używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
d) Opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu przekraczającego 6 godzin.

2. Wynajmujący ma prawo odstąpić od rezerwacji i/lub Umowy Najmu pojazdu lub opóźnić wydanie pojazdu w szczególnym przypadku, za szczególny przypadek uważa się – kradzież pojazdu, poważną awarię uniemożliwiającą wydanie pojazdu lub też siły wyższe natury :huragan, powódź ,trzęsienie ziemi , sztorm itp.).Wówczas Wynajmujący może zwrócić Najemcy całość wpłaconych kwot lub zmienić termin najmu pojazdu na najbliższy wolny. Najemca nie może w tej sytuacji rościć odszkodowania.

 

§13 Dane osobowe

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego do celów marketingowych oraz w celu dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia wszelkich formalności związanych z ewentualnymi powstałymi szkodami a także innymi postępowaniami przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

 

§14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory pomiędzy stronami niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

3. Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Wypożyczenia Przyczep Kempingowych w:  Wypożyczalni Przyczep Kempingowych „Z przyczepą PL” 84-240 Reda,  ul. Konwaliowa 33

 

KONTAKT

tel. +48 884 713 713
info@zprzyczepa.pl

Informacje o wolnych terminach udzielamy telefonicznie lub meilowo.

Rezerwacja


Wycena online, kalkulator kosztów, rezerwacja

kliknij tutaj

Promocje